Welkom!

 

Welkom op deze website van de

Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg e.o.

Kijk even rond. In de blauwe kolom de activiteiten en  ander nieuws.

Verder op de website verenigingsrubrieken, foto's, historische verhalen en informatie over beurzen.

Ingeleverd materiaal van leden kan ook geplaatst worden.

Onze vereniging bestond in september 2019 60 jaar. Onderaan deze pagina kunt u de uitgegeven zegel en enveloppe en de achtergrond ervan bekijken en nalezen. 

 

Jaarvergadering 2021 voor Philatelistenvereniging Coevorden - Hardenberg e.o.

 

Het zal niemand verbazen dat in afwijking van de reglementen het bestuur via Phila-Info verantwoording over het  seizoen 2019 2020 aflegt. Zonder bitterballen en verloting.

Zij doet dat uitvoerig in  ons verenigingsorgaan  van januari 2021. Het lezen de moeite waard. Deze rondzending vervangt ook de reglementaire rechten van de leden om hun reacties en  mogelijke correcties uit te spreken. 

Bij het uitbleven hiervan wordt aangenomen dat de leden hun goedkeuring hebben uitgesproken. 

 

Jaarverslag 

Het jaarverslag van september 2019  t/m augustus 2020 wordt gecontroleerd en in orde bevonden.

Van de hand van het secretariaat - Rick Dorman - is er het verslag over 2019 2020.

Natuurlijk is het jubileum een belangrijk moment geweest dat met een uitgifte van een jubileumzegel en enveloppe en een feestelijke bijeenkomst gevierd werd.  De herinnering hieraan is nog steeds zichtbaar op deze homepage.

De bijzonderheden van de maandelijkse verenigingsavond zijn vermeld: ruilingen, (gratis) verlotingen, quiz- en stuiver avond, Matenaar en maat, en een DVD voorstelling. Het zijn de  plezierige elementen waarmee we vorm geven aan het verenigingswerk. Helaas, halverwege verandert het volledig: vanaf maart 2020 zien we elkaar niet meer. Toch gaan rondzendingen door en zijn er vervangende veilingen georganiseerd;   hieraan kon digitaal of schriftelijk  worden meegedaan. 

Met het overlijden van 2 leden en andere mutaties is het ledental op 31 augustus 68. 

Financiën

De geconsolideerde balans en het resultatenoverzicht geven een helder inzicht in één oogopslag:

De balans nam met € 863 af. Veroorzaakt door o.a. jubileumkosten, lagere inkomsten contributies verhoogde bankkosten, hogere kosten beurzen en meerkosten rondzending Phila-Info. Aan verminderende uitgaven noteren we lagere bestuurskosten, aan hogere inkomsten o.a. opbrengsten beurzen. De waarde van voorraad postzegels is gestegen met ca. € 400.  

Resultaten Rondzendingen

Op een totaalbedrag van €2921,- is er € 128 meer uitgegeven dan binnengekomen. Dit bedrag is is geboekt als min-post onder de passiva van de balans. 

Verenigingsbegroting boekjaar 2020 2021.

Voor het nu lopende seizoen is een bedrag van € 1360,- minder begroot, op een begroting van 4400 in het vorige seizoen. Voornamelijk omdat we geen uitgaven voor het jubileum hoeven te boeken. De contributie inkomsten zijn € 300,- lager ingeschat. 

Ook voor beurzen en diversen zijn lagere bedragen voorzien,  zowel aan inkomsten- als aan uitgavenkant.

Kascommissie.

Er is een positief verslag uitgebracht over de financiële huishouding van de vereniging en over het beheer van de rondzendingen.  De kascommissie bestond uit de leden Albert Hakkers en Eep van Dijk. 

Voor de volgende keer is Albert Hakkers aftreden; Eep van Dijk en reserve lid Eli van Berkum zullen bij leven en welzijn volgende keer controleren. De leden zijn  verzocht een  nieuw reserve lid aan te wijzen.  

_______________________________________________________________________________

Tenslotte: In Phila-Info van januari 2021 staat dit keer veel interessante bijdragen (in kleur!) met ervaringsverhalen en andere bijzonderheden over verzamelen.


 

Het bestuur  zal per maand bekijken welke mogelijkheden er zijn voor de invulling van onze verenigingsavonden. o.a.  digitale/schriftelijke veiling. Mogelijkerwijs eind januari of beginfebruari, nog steeds onder voorbehoud. 

Daaraan voorafgaand een kijkavond op afspraak! Nader bericht volgt t.z.t. 

 Lichtpunt in deze coronatijd: de rondzending blijft gewoon doorgaan!  Natuurlijk met de strenge regels.

 Als er nog leden zijn die mee willen doen : geef u op !

 


Een postzegel.
Ogenschijnlijk een klein stukje papier met een kartelrandje en in verschillende afmetingen. Maar een postzegel vertelt grote en kleine verhalen, vaak heel boeiend.
Niet iedereen staat er bij stil. U doet dat wel, want u hebt interesse getoond in onze filatelistische vereniging.


Wij nodigen u van harte uit om via de diverse rubrieken boven op de pagina meer “over ons” te weten te komen. U vindt daar informatie over het lidmaatschap, de bibliotheek, de veilingen. Onder de knop Postzegel Expositie vindt u interessante informatie en zegels uit eigen omgeving. Ook een verzameling foto's ontbreekt niet, zowel actueel als uit de historie. 

De activiteiten voor  dit seizoen vindt u in de rubriek Activiteiten > Verenigingsavond . U kunt daarin vooruit kijken en zien wat er te wachten staat.  

Clubgebouw Jeu de Boules Coevorden,
Nordhornerstraat 25, 7742 VZ Coevorden:

N34, afslag  Coevorden Noord, rondweg 2e afslag richting Schoonebeek, einde afrit rechtsaf, bij verkeerslichten linksaf.

1e weg rechts = Nordhornerstraat, 3e weg rechts, parkeerplaats Jeu de Boules.

----------------------- vanaf kwart voor acht  kunt u er terecht ------------------------60 jarig jubileum: Uitgifte zegel en envelop

Op 28 september 2019 bestond onze vereniging 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn een postzegel, een stempel en een envelop uitgegeven. De informatie over de zegels is hieronder te zien.  

Postzegel en gelegenheidsenvelop zijn verkrijgbaar bij de vereniging.

Zegels zijn te bestellen met het contactformulier op de button 'CONTACT' boven aan de  website. Belangstellende kunnen zich melden bij de penningmeester Gerrit Smit.  

Een velletje (10 postzegels) kost € 12,50, een envelop € 2 (beide excl. verzendkosten).

60 

Wie nog eens terug wil kijken: met enkele klikken ter herinnering. hier jubileum 

Op de pagina "FOTO'S"  een foto reportage.   

'HISTORIE'  

Pagina "ZEGELS" 

Zegels te bestellen via Contactformulier.  

 

Download
Postzegel stempel envelop 28-9-2019 .jpg
JPEG-bestand 389.5 KB

Op deze pagina een link naar een  persartikel naar aanleiding van de beurs in Bruchterveld in oktober 2017. Aandacht in die publicatie  o.a. voor een interessante activiteit met postzegels van één van onze leden door leerlingen op een school in Hardenberg.  Bijzondere aandacht gevraagd. Klik onderstaande link aan voor het interview. 

 

Download
Postzegels verzamelen nieuwe stijl: Postcrossing
Perspublicatie uit De Stentor Vechtdaleditie, d.d. 28.10.2017, auteur: Benny Koerhuis.
O.a. interview met PZV-lid Albert Hakkers
Bron De Stentor Vechtdaleditie 28.10.17.
JPEG-bestand 482.3 KB

VEILING    ANDERS

 

PLANNEN  DIGITALE EN  SCHRIFTELIJKE VEILING 

 

Op basis van onze eerste ervaring In verband met COVID-19 overwegen we in de komende tijd  de digitale/schriftelijke veiling te herhalen bij voldoende deelname.  Elders op deze website staat dan  de veilinglijst.

Bij voldoende aanmeldingen zal er een kijkavond worden georganiseerd. 

Deze kijkavond is dan op woensdagavond. Plaats t.z.t. bekend te maken, dit is dan geen verenigingsavond.

 

Deze veiling is alleen voor leden. Niet-leden, die toch willen meedoen, zullen dus eerst lid van onze vereniging moeten worden

 

Over de kijkavond en aanmelding

 

Iedereen die wil kijken is verplicht zich per e-mail aan te melden. Zonder aanmelding heeft langskomen géén zin, je wordt niet toegelaten.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag voor de kijkdag . per e-mail naar andrejanet.dales@online.nl

 

Na het aanmelden krijg je een tijdvak toegewezen. Dit wordt je op dinsdag  voorafgaand per e-mail toegestuurd. We houden er daarbij rekening mee dat mensen die van veraf komen niet te laat aan de beurt zijn.

Tegelijkertijd krijg je een Excelbestand van de veiling, dat je kunt gebruiken voor het bieden.

Natuurlijk kan er ook geboden worden op kavels zonder de kijkavond te bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld voor kavels, waarvan de inhoud zo duidelijk is dat een bezoek niet noodzakelijk is. In dit geval moet je je toch aanmelden, en krijg je alleen het Excelbestand toegezonden.

 

Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 15 minuten, waarin 3 personen tegelijk de kavels mogen bekijken. Wij zorgen ervoor dat de kavels zo ver uit elkaar liggen, dat dat op een veilige manier mogelijk is. Als we tot 22.00 uur doorgaan, houdt dat in dat er 24 personen de kavels kunnen komen bekijken.

 

Voorafgaand aan toegang tot de zaal, zal gewacht worden tot het verantwoorde aantal in de zaal.  . Ook daar dient 1,5 meter afstand gehouden te worden, mondkapjes verplichting en desinfecteren.  

We adviseren jullie om je goed voor te bereiden, indien er wachtenden zijn een kwartier per lid. .

 

Over het bieden

 

Bij voldoende deelname kan er geboden worden. Dit kan alleen per e-mail, je kunt je biedingen (in Excel) tot en met de woensdag van de kijkavond mailen naar dehooppeter@outlook.com.

 

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Een hoogste bod wordt door ons verlaagd naar de inzetprijs als er verder geen biedingen op een kavel zijn. Bij meerdere biedingen op een kavel wordt het hoogste bod zo nodig door ons verlaagd naar het eerstvolgende bod boven het op één na hoogste bod volgens het biedschema. Bij gelijke biedingen, wordt de eerste bieder de koper. Met ‘eerste’ bedoelen wij hierbij de volgorde waarin de biedingen ontvangen worden.

 

Over de afloop

 

Omdat dit een eerste keer is dat we een schriftelijke veiling organiseren bepalen we na de veiling hoe we dat doen met het afhalen/brengen en betalen van de materialen. We weten immers niet of er überhaupt animo voor is.

 

Nogmaals in het kort:

-        Aanmelden verplicht, per e-mail bij andrejanet.dales@online.nl   

-        Geen toegang buiten toegewezen tijdsblok

-        Biedingen uitsluitend per e-mail uiterlijk ........................ naar dehooppeter@outlook.com

-        Geen toegang bij verkoudheidsklachten

-        Houd 1,5 meter afstand, mondkapjesplicht, desinfecteren