Over verenigingsavonden


Elke tweede woensdag van de maand wordt in het clubgebouw van Jeu de Boules Vereniging Coevorden, Nordhornerstraat 25, 7742 VZ Coevorden clubavond gehouden. Gemiddeld bezoeken 30 leden deze avond om met elkaar over postzegels te praten, te ruilen of te kopen, deel te nemen aan activiteiten of zomaar voor de gezelligheid. Vanaf 19.30 uur  is iedereen van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Vanaf 19.15 uur bent u welkom. In de zomermaanden (juni, juli en augustus) zijn er geen verenigingsavonden.De link naar het lopende jaarprogramma vindt u onder Activiteiten/agenda.


Verenigingsavond maart 2020

 

Succesvolle clubavond in maart 2020.

 

 

Gast was deze avond Peter Matenaar met gevarieerd en fraai materiaal: voor elk wat wils!

 

Peter kent zijn verzamelaar, wie wat verzameld en welke specialiteiten.

---------------------

 

Ook zoals altijd paraat: Rick Dorman, met veel albums en keurige prijsjes. Een ieder ging tevreden naar huis.

(voor grote foto's zie rubriek "Foto's > actueel"). 


  Verenigingsavond 9 januari 2019.

 

 

Bij de foto's:  scheidende  voorzitter Harrie Uneken krijgt de KNBF speld opgespeld door de landelijk voorzitter Hans Kraaibeek.

In de bloemetjes gezet worden,  Harrie Uneken, ook Jan Bruins, gestopt als secretaris,  en Peter de Hoop , die de rondzending draaiende houdt, nu ook voorzitter a.i.


Laatste verenigingsavond 2018/2019: 

Ondanks AJAX op t.v. waren toch 28 leden trouw opgekomen. Al snel startte Rick met de verloting waarvoor hij weer prachtige zegels bij elkaar had gebracht. Direct daarna in sneltrein tempo (AJAX) joeg veilingmeester Peter door een groot aantal kavels;  resultaat: van de 132 kavels werden er 96 toegeslagen, een record. De afrekening werd op een meer dan vlotte manier op papier verwerkt,  betaald en  uitgekeerd. Om 21.50 konden de leden vol gas huisaarts om de 2e helft AJAX te volgen.   Helaas...………. 


Jaarvergadering januari 2021 voor Philatelistenvereniging Coevorden - Hardenberg e.o.

 

Het zal niemand verbazen dat in afwijking van de reglementen het bestuur via Phila-Info verantwoording over het  seizoen 2019 2020 aflegt. Zonder bitterballen en verloting.

Zij doet dat uitvoerig in  ons verenigingsorgaan  van januari 2021. Het lezen de moeite waard. Deze rondzending vervangt ook de reglementaire rechten van de leden om hun reacties en  mogelijke correcties uit te spreken. 

Bij het uitbleven hiervan wordt aangenomen dat de leden hun goedkeuring hebben uitgesproken. 

 

Jaarverslag 

Het jaarverslag van september 2019  t/m augustus 2020 wordt gecontroleerd en in orde bevonden.

Van de hand van het secretariaat - Rick Dorman - is er het verslag over 2019 2020.

Natuurlijk is het jubileum een belangrijk moment geweest dat met een uitgifte van een jubileumzegel en enveloppe en een feestelijke bijeenkomst gevierd werd.  De herinnering hieraan is nog steeds zichtbaar op deze homepage.

De bijzonderheden van de maandelijkse verenigingsavond zijn vermeld: ruilingen, (gratis) verlotingen, quiz- en stuiver avond, Matenaar en maat, en een DVD voorstelling. Het zijn de  plezierige elementen waarmee we vorm geven aan het verenigingswerk. Helaas, halverwege verandert het volledig: vanaf maart 2020 zien we elkaar niet meer. Toch gaan rondzendingen door en zijn er vervangende veilingen georganiseerd;   hieraan kon digitaal of schriftelijk  worden meegedaan. 

Met het overlijden van 2 leden en andere mutaties is het ledental op 31 augustus 68. 

Financiën

De geconsolideerde balans en het resultatenoverzicht geven een helder inzicht in één oogopslag:

De balans nam met € 863 af. Veroorzaakt door o.a. jubileumkosten, lagere inkomsten contributies verhoogde bankkosten, hogere kosten beurzen en meerkosten rondzending Phila-Info. Aan verminderende uitgaven noteren we lagere bestuurskosten, aan hogere inkomsten o.a. opbrengsten beurzen. De waarde van voorraad postzegels is gestegen met ca. € 400.  

Resultaten Rondzendingen

Op een totaalbedrag van €2921,- is er € 128 meer uitgegeven dan binnengekomen. Dit bedrag is is geboekt als min-post onder de passiva van de balans. 

Verenigingsbegroting boekjaar 2020 2021.

Voor het nu lopende seizoen is een bedrag van € 1360,- minder begroot, op een begroting van 4400 in het vorige seizoen. Voornamelijk omdat we geen uitgaven voor het jubileum hoeven te boeken. De contributie inkomsten zijn € 300,- lager ingeschat. 

Ook voor beurzen en diversen zijn lagere bedragen voorzien,  zowel aan inkomsten- als aan uitgavenkant.

Kascommissie.

Er is een positief verslag uitgebracht over de financiële huishouding van de vereniging en over het beheer van de rondzendingen.  De kascommissie bestond uit de leden Albert Hakkers en Eep van Dijk. 

Voor de volgende keer is Albert Hakkers aftreden; Eep van Dijk en reserve lid Eli van Berkum zullen bij leven en welzijn volgende keer controleren. De leden zijn  verzocht een  nieuw reserve lid aan te wijzen.  

_______________________________________________________________________________

Tenslotte: In Phila-Info van januari 2021 staat dit keer veel interessante bijdragen (in kleur!) met ervaringsverhalen en andere bijzonderheden over verzamelen.